Deelname actie "Veeley" Facebookwedstrijd van 16/06/22 - 31/07/22

 1. Deelname de winactie is kosteloos. 
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 2. Medewerkers van Hego Mobile zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 3. Eén unieke winnaar wint 1 Veeley step twv 1849 euro* in het zwart      (*prijs op 16/06/2022)

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen. 
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de fonQ nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Winnaar

 1. De wedstrijd verloopt als volgt: de deelnemers moeten de pagina van Hego Mobile liken, het bericht openbaar delen & reageren onderaan het originele facebookbericht met "iedereen mobiel". 
 2. De winnaar van de prijs is degene die met een onschuldige hand geloot wordt. 
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, vervalt dezer status en wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Hego Mobile is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. De winnaar van het pakket maken we bekend op 31 juli 2022

Gewonnen product

 1. Het is niet toegestaan om het gewonnen product door te verkopen aan derden.
 2. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 3. Win de Veeley-step ter waarde van 1849 euro dewelke tentoongesteld staat in ons filiaal. 
 4. Er wordt géén garantie toegekend aan het gewonnen product. 
 5. Geleverd met acculader en handleiding.

Hego Mobile is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade bij het gebruik van deze step.

Privacy overeenkomst

Hego Mobile hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hego Mobile houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hego Mobile zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hego Mobile bvba
Steenweg 140
3621 Rekem
email : info@hegomobile.be
Telefoon : +32 497/245735

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Hego Mobile verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een patiëntendossier aan te maken. Dit is een verplichting vanuit het RIZIV.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en

opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens : rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gegevens die nodig zijn om orthopedische toestellen te kunnen afleveren of vervaardigen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Hego Mobile bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (maximaal 10 jaar) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hego Mobile van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze IT-systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen of via de contactpagina van onze website www.hegomobile.be

Om misbruik te voorkomen vragen wij om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Hego Mobile kan zijn privacy statement op elk ogenblik wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken gaat u hiermee akkoord.
Product met succes toegevoegd aan de product vergelijking!